Thursday, January 8, 2009

அய்யோ ஐயோ, எப்பவும் விளையாட்டுதான்

ஐயா, அப்பாடி ஒரு வழியா என்னைய ஆட்டைக்கு சேர்த்துகிட்டாங்க அப்பு. நன்றி மக்கா.

Wednesday, October 15, 2008

முல்லைக்கு தேர் குடுத்த பாரியின் தேர் சென்னையில் - ஆட்டோ

இன்றுதான் தலைப்பு கிடைத்தது. இது என்னுடைய முதல் பிலாக் என்பதால் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் உள்ளதால் முதன்மை செய்தி போல் தற்போது தலைப்பும் ஒரு படமும் மட்டும் போட முடிவெடுத்துள்ளேன். நிச்சயம் இன்னும் ஓர் இரு நாட்களில் தகவலுடன் பதிப்பேன். நாடி.

Friday, January 5, 2007

Hi,

Remember me , okay here I go. We left all the birds except those served on our plates at Temple Bay restaurant for the soujourn to the French capital in India, now called Puducherry earlier known as Pondicherry.

It was about a two-hour journey from Temple Bay and all Anacondas inside now started to become nice, good, fun loving human beings thinking and looking forward and dreaming about the night life we were all going to have at Pondy (well the ladies are excluded).

Lo! here we are finally at Pondicherry zooming into the Hotel we were supposed to crash in. It was a three-star hotel that gave us a warm welcome and three of us share a room. Once inside the room, we went in for a quick wash and got ready to visit the Ashram which is one of the attractions for people from far and wide.

In fact we were pushed out of the hotel as we were running out of time and didn't want to gate crash at the Ashram. So all the 17 bundled into the mini-bus (actually it was a van, not a bus or mini-bus) and reached the ashram which was a 10-minute drive just in time to find that the gates were not gonna be closed till 7:30 PM. A few of the not too religious ones of course had to be contented saying "oh! god, it not time yet". There was this looooooooooong queue and 50% of our rugged, boisterous crowd lined up one behind the other trying to make others believe "oh what religious people are they coming all the way from Chennai", (of course here too the ladies were .................... okay let me stop this line here).

Well once inside the ashram, you had the customary habit of switching off your mobiles and a few of the men crowd were in fact happy about it as this was one time they could let their wives who were left at home hear the message "the person you are trying to call has switched off his mobile", well in fact I was gleeing inside my mind about this whole thing. There were a few who felt bad about switching off the mobile (well I am not sure if the ladies felt the same way about it as the men crowd, though if you ask them they would obviously say a big NO).

I was in fact waiting to get out as I am not that very religious and not an atheist. Once out, the next stop was vinayagar temple close by. I was just asking myself, "did we come all the way from Madras to visit temples at Pondy", well I couldn't speak louder than that for the fear of getting mobbed by my own office crowd.

The best I enjoyed in this temple was the medium-sized grey-black elephant standing outside, jutting its trunk out to get money from people and blessing them on their head and blessing only those that gave either coins or notes and not caring for those who fed it with grass. I guess the mahout has trained it that way.

From the temple, I knew where we were heading. Man this is why I guess we all came and I was on cloud nine merely for the fact that there were no more temples around the place and the next stop would be to where we were all eagerly wanting to go. In fact my mind was whistling and singing all old tamil movie songs and of course singing songs of Lionell Ritchie, Beatles, man you name the group, the song was on my mind.

Then came the crashing news, a bolt from the blue, felt as though the piece of earth below my feet had split wide open and I was falling down a bottomless pit. The news was we were all going to the beach to take a walk. "Oh god." Why me of all people. Did I ever ask you for anything at all. Did I trouble you. Then why pick on me. Looking at my or rather our sullen faces, a senior person of our organisation finally gave the nod and said, when we get back to the hotel we open stuff. That was a bit soothing.

The beach of course was nothing at all compared to beaches in Chennai and Mumbai. It was crowded and I didn't like it much, but still when you are in Rome, be a roman and I was all praises for the beach for the fear of not wanting to be seggregated from the crowd, who I guess were also (as they had no choice) praising the beach with its long walk way (which of course is the only thing the beach has).

Here too, I was about to be confronted with another bad news.

Let me tell you about that tomorrow and continue later.

Bye

Wednesday, January 3, 2007

My trip to Pondicherry-Away from the monotony

Hi,

This is the first time I am blogging and just wanted to share a few of my experiences (rather a refreshing one) on my trip to Pondicherry or rather trying to run away from the boredom of working my back side out and the monotony of the same regimental life of getting in front of your PC coming straight from home.

We were a group of 17 on our sojourn to a place called Mahabalipuram about 50 Km from the city of Chennai. The trip started off with a wonderful feeling on all our minds that we are not getting back to office the next day. Around 11 AM we reached this wonderful place called Mamallapuram or Mahabalipuram that was once under the rule of the Pallava Kingdom and still stands as a landmark for the greatest and wondorous sculptors of the pallava regime.

All of us were amazed to see the sculptures made out of single pieces of rock, carved into images of a huge elephant, the five rathas and one of the ancient seven wonders of the world "the seven pagodas" (of course nature's wrath has left us with just one of the seven and the rest are under the sea). This magnificient piece of work on this earth has turned this place to be named the Shore Temple.

All of us were in no mood to leave the place, but then our internal organs wouldn't let us just like that and we had no choice but to leave for snacking on some lunch arranged elsewhere.

A kilometer's travel from the magnificient site would take you to a place called Temple Bay Restaurant. Well!!! Well!!! Well!!!, this place is another heaven (well I have my own reasons for calling it that). The sun was scorching, but we did have a few birds sunbathing on the beach just beside the hotel and it made us (the men crowd of course) feel cool even when the temperature was around 27-30 degree celcius. Again I should say, we were forced to sit at the lunch table when the fairer sex found us bird watching and were in fact getting a little irritated about it.

Okay, so reluctantly all of us went in and here too we had a different kind of bird on our plates, cooked ones of course and we sat down to hog on and on and on and on and finally decided it was enough as we did not want crows to perch on our lips peking at food when we open our mouths wide open to yawn.

The bus that was to take us on our trip to Pondicherry was ready and we all were feeling like fully fed Anaconda. The bus was off to Pondicherry with 12 Anacondas in it trying to digest the birds that had gone in just a few minutes back.

Will continue later.........................